Thiền Tông Việt Nam
Thiền Sư Việt Nam
Thiền sư Phúc Điền (Thế kỷ 19)

Thiền sư Phúc Điền là người có công lớn trong việc bảo tồn sử liệu Phật giáo. Ông biên soạn sách Đại Nam Thiền Uyển Truyền Đăng Tập Lục. Ông trụ trì chùa Liên Tông, làng Bạch Mai, tỉnh Hà Đông, nhưng công việc san khắc này được thực hiện tại chùa Bồ Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Công việc san khắc, ông giao cho Thiền sư Phương Viên, Giám tự chùa Bồ Sơn, đứng ra chủ trì. Một vị Tăng chùa Bồ Sơn pháp danh là Thanh Hà phụ trách việc viết chữ khắc bản. Thiền sư Phúc Điền viết bài tựa cho sách đầu năm 1859, và có lẽ sách được ấn hành trong năm đó.

Phúc Điền cũng là người khai sơn chùa Thiên Quang, ở núi Đại Hưng tỉnh Hà Nội. Chùa này được Thiền sư Phổ Tịnh, đệ tử của Thiền sư Chiếu Khoan trụ trì. Thiền sư Phổ Tịnh hồi còn nhỏ đã theo Thiền sư Phúc Điền để tu học, sau này ông thọ giới Cụ túc với Thiền sư Chiếu Khoan.

Sau đây là danh hiệu hai mươi ba vị Tổ truyền thừa chùa Yên Tử từ Hiện Quang tổ sư đến Vô Phiền đại sư, thấy trong sách Đại Nam Thiền Uyển Truyền Đăng Lục quyển hai của Phúc Điền hòa thượng đính bản:

1) Hiện Quang tổ sư

2) Viên Chứng quốc sư

3) Đại Đăng quốc sư

4) Tiêu Dao tổ sư

5) Huệ Tuệ tổ sư

6) Nhân Tông tổ sư

7) Pháp Loa tổ sư

8) Huyền Quang tổ sư

9) An Tâm quốc sư

10) Phù Vân (hiệu Tĩnh Lự) quốc sư

11) Vô Trước quốc sư

12) Quốc Nhất quốc sư

13) Viên Minh tổ sư

14) Đạo Huệ tổ sư

15) Viên Ngộ tổ sư

16) Tổng Trì tổ sư

17) Khuê Thám quốc sư

18) Sơn Đằng quốc sư

19) Hương Sơn đại sư

20) Trí Dung quốc sư

21) Tuệ Quang tổ sư

22) Chân Trú tổ sư

23) Vô Phiền đại sư.

Mục Lục
Thiền Sư Việt Nam
Danh sách chương: