Thiền Tông Việt Nam
Thiền Sư Việt Nam
Thiền sư An Thiền

Ông là tác giả Tam Giáo Thông Khảo. Sách cũng có tên Đạo Giáo Nguyên Lưu, được biên tập vào khoảng giữa thế kỷ thứ mười chín, trong thời gian vua Thiệu Trị còn tại vị. Thiền sư An Thiền trụ trì tại chùa Đại Giác ở làng Bồ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sách Tam Giáo Thông Khảo gồm ba quyển. Có lẽ sách được in năm 1845, bởi vì đầu sách có một bài tựa ký tên Nguyễn Đại Phương, viết vào năm 1845.

Quyển thứ nhất nói về đạo Phật, gồm có những mục sau đây:

  1. Phụng chiếu cầu pháp: Việc du học của Thiền sư Tính Tuyền Trạm Công.

  2. Bản Quốc Thiền Môn kinh bản: Các bản kinh khắc ở Việt Nam.

  3. Đại Nam Thiền Học Sơ Khởi: Khởi thủy Thiền học Việt Nam.

  4. Đại Nam Phật Tháp: Các tháp Phật ở Việt Nam.

  5. Vô Ngôn Thông truyền pháp: Thiền phái Vô Ngôn Thông.

  6. Danh chấn triều đình: Các Cao tăng nổi tiếng ở triều đình.

  7. Lê Triều Danh Đức: Các Cao tăng đời Tiền Lê.

  8. Lý Triều Danh Đức: Các Cao tăng đời Lý.

  9. Trần Triều Danh Đức: Các Cao tăng đời Trần.

 10. Tỳ-ni-đa-lưu-chi truyền pháp: Thiền phái Tỳ-ni-đa-lưu-chi.

 11. Tuyết Đậu truyền pháp: Thiền phái Thảo Đường.

 12. Những việc thần bí liên quan đến các Thiền sư Việt Nam qua các triều đại.

 13. Danh từ Phật học và các thần thoại Phật giáo ở Trung Hoa và Việt Nam.

Quyển thứ hai và quyển thứ ba nói về Khổng và Lão giáo.

Mục Lục
Thiền Sư Việt Nam
Danh sách chương: