Thiền Tông Việt Nam
Tham Vấn 2
Tham Vấn HT. Thích Thanh Từ - Câu 40
 
Phật Tử hỏi:
Bạch thầy kính mong thầy dạy chúng con tu chưa chứng quả A La Hán chưa đắc quả vô sanh vậy khi thân tứ đạo tan rã tánh giác ông chủ có đi đầu thai hay không nếu không thì ở đâu?
Tánh giác và giác linh khác nhau như thế nào?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Sư Ôn đáp:
Phật tử này lo mình tu chưa chứng quả A La Hán mà khi mình chết tứ đại tan rã thì ông chủ mình đi đâu? Đi đầu thai hay tái sanh hay không? Nếu không đầu thai tái sanh thì ở đâu?

Cái chỗ này không có gì lạ, nếu mình chưa chứng quả A La Hán chưa đắc vô sanh thì bảo đảm mình còn tái sanh bởi vì chưa vô sanh thì còn tái sanh chớ không nghi ngờ gì hết, tái sanh chỗ này chỗ kia tùy phúc duyên của mình lành nhiều ít, chỗ tốt xấu không có cố định. Như vậy thì Phật tử này đừng lo khi mình chưa chứng vô sanh ông chủ mình tái sanh hay đi đâu, đừng lo cái đó mà ổng sẽ đi dài dài trong lục đạo chớ ổng chưa có dừng đâu, đừng lo.

Tánh giác và giác linh khác nhau thế nào? Thì ờ chỗ nào thì là từ ngữ thôi. Tánh giác là cái hiểu biết sáng suốt mà ai nấy cũng thường có thì gọi là tánh giác. Còn giác linh là người chết rồi nhất là người tu người ta muốn tôn xưng một chút, sợ nói hương linh về ăn nghe cúng tới gì đó nghe nó phàm tục quá, cho nên những vị xuất gia rồi người gọi là giác linh chớ không nói là hương linh, thì đó cũng là một danh từ thôi.

Nhưng mà cái tánh giác là cái tất cả mọi người đều có, còn cái giác linh nói khi chỉ người chết mà những người đó mình tin họ có cái sáng suốt hơn kẻ khác thì mình gọi đó là giác linh.

Trích từ “Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa & Tham Vấn”
H.T thiền sư Thích Thanh Từ

 

Mục Lục