Thiền Tông Việt Nam
Tham Vấn 2
Tham Vấn HT. Thích Thanh Từ - Câu 22
 
Phật Tử hỏi:
Kính Bạch Hòa Thượng con có những thắc mắc cúi mong Hòa Thượng từ bi chỉ dẫn chúng con rất đội ơn Hòa Thượng.

1. Chúng con rất thích kinh Phổ Môn và Địa Tạng nhưng lắm lúc vì bận sinh kế không nhất định được thời gian nên không trì kinh đúng giờ chẳng hạn thời trưa là 9h hoặc 10h khai kinh thì con 10h hoặc 11h mới khai kinh, còn thời chiều 18h hoặc 19h khai kinh thì con 20h hoặc 20h30 mới khai kinh. Như vậy có trái phép không? Có trở ngại cho sự tu tập trì kinh cúng lạy của con không?

2. Trọn bộ Địa Tạng có 3 quyển thượng, trung, hạ nhưng trong ngày con chỉ tụng được 1 quyển rồi Hồi Hướng, Bát Nhã, ngày kế con tụng quyển tiếp cứ tiếp tục cho hết 13 phẩm tức mấy ngày con mới trì hết bộ Địa Tạng mới hoàn kinh như vậy có được không? Và hôm nay con tụng Phổ Môn mai con tụng Địa Tạng có được không? Hay là nửa tháng Phổ Môn nửa tháng Địa Tạng?

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.


Sư Ông đáp:

Phật tử này siêng năng tụng kinh, tôi cũng nói đơn sơ cho nhớ. Quý Phật tử tụng vì sinh kế có thể đổi cái giờ, không đúng như mình quy định thì không có lỗi gì hết. Trừ ra mình rảnh rang mà có bữa thì siêng có bữa thì lười, lẻ ra đúng giờ đó đi tụng kinh mà nằm lười dây dưa không chịu đi thì đó là có tội, tội là tội lười biếng. Còn nếu vì sinh kế mà phải trễ nãi thì không có sao hết.

Còn tụng thì tùy theo sức khỏe của mình, khỏe tới đâu tụng đến đó 1 quyển cũng được 1 phẩm cũng được chừng nào xong thì Hồi Hướng không có ngại gì, hoặc bữa nào xong bao nhiêu hồi hướng bấy nhiêu đều tốt. Nghĩa là hồi hướng là cái tâm rộng rãi của mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều đồng được phước chớ không phải ích kỷ cho nên không phải đợi xong hết mới hồi hướng.

Còn tụng nửa tháng Phổ Môn nửa tháng Địa Tạng thì cũng được chớ không có sao, nhưng mà thôi tụng tháng nào trọn tháng nấy 1 kinh rồi sang tháng khác tiện hơn. Đổi đi đổi lại hoài nhiều khi có Phật tử sợ mình tụng Phổ Môn Bồ Tát Quan Âm chịu mà Bồ Tát Địa Tạng mình bỏ quên buồn phải không? Cho nên chia cho đều, cái đó thì hơi sợ quá đáng.

Trích từ “Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa & Tham Vấn”
H.T thiền sư Thích Thanh Từ
 
Mục Lục