Thiền Tông Việt Nam
Tham Vấn 2
Tham Vấn HT. Thích Thanh Từ - Câu 34
 
Phật Tử hỏi: 

Kính bạch Hòa Thượng xin giải đáp cho con thắc mắc sau:
Con có cúng dường cho một thầy sau đó thầy này hoàn tục như vậy con có mắc tội hay không?

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. 


Sư Ông đáp:

Phật tử này lo xa, ở trong kinh có bài kinh A hàm có dạy như thế này Phật nói đời mạt pháp sau này có những tỳ kheo hình thức tỳ kheo mà không tu hành, thọ của đàn na thí chủ không chịu tu sau này họ sẽ bị đọa. Một hôm Ngài A Nan ngủ và nằm mộng Ngài thấy có một cái hố sâu người dưới đó mặc đồ tu hành, trên cái hố có cây cầu bắc qua có những thiện nam tín nữ đi thong thả trên cây cầu. Ngài thức giấc và đem mộng đến bạch Phật con thấy điềm mộng đó là ý nghĩa gì?

Phật nói sau này đời mạt pháp đệ tử của ta tuy là thọ tỳ kheo hình thức xuất gia nhưng mà không có giữ giới không lo tu hành mà thọ của đàn na thí chủ. Những người thí chủ cúng dường cho họ thì những người đó được phước sanh lên cõi trời là những người đi trên cây cầu, còn những người không chịu tu họ bị đọa đạ ngục đó là những người rớt xuống hố.

Thì như vậy mình có tội gì không? Mình cúng mà họ không tu hành thì họ chịu tội chớ mình không bị tội, mình vẫn có phước như thường à.
 
Trích từ “Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa & Tham Vấn”
H.T thiền sư Thích Thanh Từ
 
Mục Lục