Thiền Tông Việt Nam
Tham Vấn 2
Tham Vấn HT. Thích Thanh Từ - Câu 24
 
Phật Tử hỏi:

Kính bạch Hòa Thượng con có đều nghi, kính mong Hòa Thượng từ bi dạy cho con hiểu.

1. Huynh đệ đi chùa mà lâu lâu có 1 -2 cái hiểu lầm nhau như vậy có bị quả báo không?

2. Người tự vận theo như trong kinh nói là “tình tưởng”, vì thất tình tự tử họ càng chìm sâu trong địa ngục, còn người bệnh tâm thần người tự vận như vậy có bị đọa không?

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Sư Ông đáp:

1. Huynh đệ đi chùa mà lâu lâu có 1 - 2 cái hiểu lầm nhau như vậy có bị quả báo không? Hiểu lầm mà mình không có nói lầm, làm lầm thì không có bị quả báo. Tỷ dụ hiểu lầm người đó xấu rồi mình đi nói anh đó, chị đó xấu hoặc mình khinh rẻ mình có những hành động để khinh miệt người đó thì có quả báo. Còn nếu hiểu lầm mà mình không nói không làm gì hết thì không có quả báo. Bởi vì quả báo nó đòi hỏi phải có xuất ra từ miệng ra từ thân chớ còn ở trong này không thì chưa sao. Vì vậy cho nên nếu có hiểu lầm người ta mà chưa nói chưa làm gì đau khổ cho người ta thì không có quả báo. Còn có nói có làm gì cho người ta buồn khổ là có quả báo.

2. Người tự vận theo như trong kinh nói là “tình tưởng” người tự vận mà do thần kinh bất an họ làm lầm làm sai cái đó là tự họ không có bình tỉnh, họ không làm đau khổ cho ai gây họa hại cho ai, cái điều đó tùy theo nghiệp duyên của người đó trong thời gian họ sáng suốt họ làm lành hay dữ. Nếu sáng suốt họ dữ thì chết họ đọa, lúc sáng suốt họ làm lành thì chết khỏi đọa chớ không có nhất định.

Trích từ “Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa & Tham Vấn”
H.T thiền sư Thích Thanh Từ
 
Mục Lục