Thiền Tông Việt Nam
Chìa Khóa Học Phật - Phần Giảng Giải
Quyển Sách Kỳ Đặc

Kính thưa quý vị!

Quyển Chìa Khóa Học Phật có giảng giải này là một quyển sách kỳ đặc, vì những nét đặc thù của nó.

Đây là hoàn cảnh chào đời của quyển sách này.

Chúng tôi ghi chép, kết tập lại thành quyển Chìa Khóa Học Phật Giảng Giải và nó được chào đời tại núi rừng, sông hồ Lanark của Canada thuộc xứ tuyết ở Bắc Mỹ. Đó là tại Thiền Trang Chân Nguyên, nơi trú xứ của chúng tôi.

- Về thời gian: Thời điểm được giảng giải vào năm 1978. Thời điểm được kết tập và hoàn tất là 1996, nghĩa là cách nhau mười tám năm!

- Về không gian: Nơi giảng giải là ở Tu Viện Chân Không (Việt Nam). Chỗ kết tập lại là ở Thiền Trang Chân Nguyên (Canada), hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất.

Hoàn cảnh do Hòa thượng viết và giảng trong một bối cảnh rất là đặc biệt (như quý vị biết qua trong thư ngỏ). Còn phần nội dung thì không sao nói hết những đặc điểm của nó. Chính trong khi thưa hỏi về việc ghi chép này, Hòa thượng cũng nói với chúng tôi là: "Quyển này được thầy giảng rất kỹ...". Tóm lại, về nghĩa lý thì rất vi diệu, vì đây là quyển sách gồm thâu và tóm gọn Tam Tạng Kinh Điển.

Thật vậy, một người chưa biết gì về Phật pháp, sau khi đọc quyển này, chắc chắn sẽ được thấu rõ minh bạch bốn vấn đề quan yếu để đi đến giải thoát.

Bốn vấn đề đó là:

1. Phật là gì?

2. Phật dạy những gì?

3. Học những điều Phật dạy như thế nào?

4. Phương cách thực hành để giải thoát sanh tử.  

Vì thế, tầm vóc của quyển sách rất là quan trọng và lớn lao, không sao nói hết. Thời gian qua, chúng tôi đã trao tặng tới quý vị bao nhiêu kinh sách, mà đây là quyển mà chúng tôi hoan hỷ nhất, vì lần này chúng tôi đã trao tặng "Chìa Khóa Học Phật" vậy!

Kính thưa quý vị,

Biết rõ được đây là quyển sách kỳ đặc, chúng tôi sợ những băng giảng bị thất lạc hoặc bị hư thì sẽ thiệt thòi cho những ai không gặp được, nên đã không ngại tài trí quê vụng của mình mà cố gắng thực hiện công việc ghi chép trong hoàn cảnh đơn côi, trên núi rừng và không có tài liệu để tham khảo. Mặc dầu chúng tôi đã cố gắng đem hết sức mình ra làm Phật sự này, chúng tôi cúi xin quý vị thông cảm cho sức một người có hạn, mà tha thứ cho những lỗi lầm của một cá nhân đã nỗ lực làm việc trong đơn độc và thiếu mọi phương tiện.

Trong khi ghi chép để kết tập quyển sách này, chúng tôi cố gắng ghi lại trung thực lời của Hòa thượng và chỉ bỏ bớt một ít chữ để câu văn được gọn gàng mà thôi. Thế nên, nếu quý vị đọc tài liệu này để tìm tòi lời lẽ hoa mỹ, văn chương trau chuốt, ý tứ bóng bẩy thì chắc chắn quý vị sẽ thất vọng. Ngược lại, nếu quý vị đọc với hoài bão là tìm hiểu nghĩa lý để tu học, rồi thực hành những gì Hòa thượng chỉ dạy mà tiến tu trên đường giải thoát thì sẽ lợi lạc vô kể.

Đó là chủ đích của chúng tôi khi thực hiện Phật sự ghi chép và kết tập thành quyển sách này.

Thiền Trang CHÂN NGUYÊN

Xuân 1996, SUỐI BÁ TRẮC

TUỆ HỘI

Mục Lục