Thiền Tông Việt Nam
Thơ Văn Và Cảm Tác Của Thiền Sư Thích Thanh Từ
Đường Thạch Đầu

Đường Thạch Đầu thuở nọ,

Đặng Ẩn Phong té nhào.

Đường Thạch Đầu hiện tại,

Khách đi lòng nao nao.

(Thiền viện Chân Không, tháng 7. 1985)

Mục Lục