Thiền Tông Việt Nam
Thơ Văn Và Cảm Tác Của Thiền Sư Thích Thanh Từ
Hoa Quì Dại

Đây là hoa quì dại

Chỉ mọc ven rừng hoang

Nép mình lề đường cái

Làm giậu chống kẻ gian.

Cuối thu nụ không sái

Đua nhau trổ rực vàng

Mặc người khinh rừng dại

Cốt tô điểm non sông.

Vui mục đồng thường hái

Chồn chuột luôn náu mình

Che chở cho muôn loại.

(Thiền viện Trúc Lâm, tháng 11. 1995)

Mục Lục