Thiền Tông Việt Nam
Thơ Văn Và Cảm Tác Của Thiền Sư Thích Thanh Từ
Chiếc Thân Phút Chót

Còn động còn ấm còn ta,

Động dừng ấm hết thì ma ra đồng.

Thở than khóc lóc não lòng,

Thức thần theo nghiệp hết mong trùng phùng.

(Thiền viện Chân Không, tháng 01. 1985)

Mục Lục