Thiền Tông Việt Nam
Tham Vấn 1
Tham Vấn HT. Thích Thanh Từ - Câu 2
 
Phật tử hỏi: 
Bạch thầy mỗi khi con ngồi thiền có những đốm đen tròn đập vào mặt sau đó tan biến rồi lại tiếp tục. Tại sao như vậy xin thầy chỉ cách khắc phục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
Sư Ông đáp:
Khi ngồi thiền có những đốm đen đập vào mặt mình rồi tan. Điều này tôi cũng thường nhắc các quý Phật tử, tu thiền lúc ngồi tu có những tướng trạng lạ hoặc thấy đốm đen, đốm trắng thấy rồi tan nó không còn hoài, biết nó là ảo ảnh giả tướng, không phải thật. Do khi mình ngồi tu tâm mình hơi dằn ép một chút thì phát ra tướng lạ vậy thôi. Không khắc phục cũng không sợ sệt gì tự nó mất, không có gì lạ. Chỉ Biết đúng như thật nó là ảo ảnh là giả tướng không thật rồi sẽ hết.

Trích từ “Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa & Tham Vấn”
H.T thiền sư Thích Thanh Từ
Mục Lục