Thiền Tông Việt Nam
Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải
Thần Hội Ngữ Lục - Trưởng Sử Đường Pháp Thông

CHÁNH VĂN:

(31) Trưởng sử Đường Pháp Thông ở Tô Châu hỏi: Tánh chúng sanh cùng tánh Phật đồng hay khác?

Đáp: Cũng đồng cũng khác.

Lại hỏi: Vì sao cũng đồng cũng khác?

Đáp: Nói đồng cũng giống như vàng. Nói khác giống như đồ vật chén bát đó vậy.

GIẢNG:

Ví như vàng đem làm hoa tai, cà rá, chén, đĩa v.v… tất cả những thứ đó đều là vàng nên nói đồng. Nhưng mỗi vật hình tướng không giống nhau nên nói khác. Vì vậy Ngài nói:

Nói đồng cũng giống như vàng. Nói khác giống như đồ vật chén bát đó vậy.

CHÁNH VĂN:

Hỏi: Phật tánh này giống hay không giống vật?

Đáp: Không giống một vật gì.

Hỏi: Đã không giống vật gì. Vì sao gọi là Phật tánh?

Đáp: Nếu Phật tánh giống một vật, không gọi là Phật tánh.

GIẢNG:

Các câu này đơn giản. Nếu nói Phật tánh giống một vật thì không phải là Phật tánh.

Mục Lục
Thiền Sư Thần Hội Giảng Giải
Danh sách chương: