Thiền Tông Việt Nam
Nắng Mới Trong Vườn Thiền
Thay Lời Tựa

Thầy gửi chư Tăng Ni Trí Đức.

Hôm qua Thầy thăm một vòng cả hai bên Tăng Ni Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức. Mỗi nơi qua sự tiếp cận của Thầy và báo cáo của Phó tự, Thầy có một cảm nhận:

Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức tuy trong giai đoạn xây dựng chưa hoàn thành, mọi việc còn quá ngổn ngang và nhất là đại chúng cả hai bên Tăng Ni, ai nấy đều vất vả mệt nhọc. Thực tế là vậy. Nhưng mà có một lóe sáng cho thấy rằng đại chúng Tăng Ni có cố gắng tu học và tuân thủ thanh quy của viện. Đây quả là điều đáng quý đáng mừng. Thầy hy vọng với nhân duyên sẵn có và mức tiến tu hành như vậy, không bao lâu Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức sẽ vững mạnh cả hai mặt, cơ sở vật chất cũng như ý chí cương quyết tu học của chư Tăng Ni.

Thật sự mà nói Thầy rất kỳ vọng điểm này của đại chúng Trí Đức. Bởi vì đạo Phật là đạo chân thật và thực hiện bằng trí tuệ dũng mãnh của con người. Con người đóng vai trò chủ động, không bằng sức phấn đấu của chính chúng ta thì nói gì là Phật đạo, nói gì tu học Phật pháp. Họa may chỉ là sống cầm chừng lấy có. Đã vậy, không phải thả rề lê thê cuộc sống là gì? Cho nên, có thể nói Thầy rất quan tâm điểm này của Trí Đức, của đại chúng. Đồng thời Thầy nhận ra một sự thật rằng đại chúng có tu tiến và đang vươn tới tiêu chí tu học xứng đáng. Thầy tạm yên lòng ở bước đầu của Trí Đức và Thầy luôn hy vọng mọi việc tốt đẹp, bước tiến kế tiếp của Trí Đức vững mạnh hơn, thực hiện đúng tiêu chí mà Hòa thượng Ân sư đã đề ra.

Thầy nghĩ rằng người xưa căn trí bén nhạy, trong lúc công phu có thể nhân tiếng gió tiếng khua bên ngoài mà ngộ đạo, vào được chỗ thật sự an ổn. Với sức tu tiến hiện nay của thiền sinh Trí Đức, Thầy hy vọng đại chúng nhận ra yếu chỉ tu hành, nối nắm mạng mạch Phật pháp. Từ đó khắc tỉnh khắc tiến, nhất định thành công hay ít ra cũng có thể bước đến chỗ nói và làm không trái nhau, vui vẻ sống tu học. Đó là từng bước vững chãi trong công phu, có thể mở ra được cánh cửa hiện tại, làm chủ mọi việc sanh tử.

Mong đại chúng biết thương mình và cố gắng tu học. Lời này cũng có thể là nhịp cầu giao cảm dẫn bước cho tập Nắng Mới Trong Vườn Thiền của Trúc Lâm Trí Đức ra mắt chư thiện hữu tri thức gần xa.

Ngày 13/12/2010

Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức

                                                                                                     Thầy,

THÍCH NHẬT QUANG

Mục Lục