Thiền Tông Việt Nam
Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục Giảng Giải (1999)
Giảng Giải - IV. Sư Ra Vùng Bên Ngoài Gần Trấn Lập Thiền Tịnh Viện

Đoạn này quan trọng:

Từ khi Sư về trấn Sơn Tây, Chúa sai quan trấn thủ Lê Đình Kiên đo hơn ba mẫu đất ban cho Sư và cất ngôi am năm gian hai chái. Ở đây Sư chuyên tâm lễ Phật tụng kinh, tinh tấn thiền định hơn mười tám năm. Mỗi ngày sớm tối ba thời tu hành đàn Chuẩn-đề không lười mỏi. Sư lại chú giải các kinh ra chữ Nôm như:

-  Giải Pháp Hoa Kinh, một bộ.

-  Giải Kim Cang Kinh Lý Nghĩa, hai đạo.

-  Giải Sa-di Giới Luật, một quyển.

-  Giải Phật Tổ Tam Kinh, ba quyển.

-  Giải Di-đà Kinh, một quyển.

-  Giải Vô Lượng Thọ Kinh, một quyển.

-  Giải Địa Tạng Kinh, ba quyển.

-  Giải Tâm Kinh Đại Điên, một quyển.

-  Giải Tâm Kinh Ngũ Chỉ,  một quyển.

-  Giải Tâm Châu Nhất Quán, một quyển.

-  Giải Chân Tâm Trực Thuyết, một quyển.

-  Giải Pháp Bảo Đàn Kinh, sáu quyển.

-  Giải Phổ Khuyến Tu Hành, một quyển.

-  Giải Bảng Điều, một thiên.

-  Soạn Cơ Duyên Vấn Đáp Tinh Giải.

-  Soạn Lý Sự Dung Thông, một quyển.

-  Soạn Quán Vô Lượng Thọ Kinh Quốc Ngữ.

-  Soạn Cúng Phật Tam Khoa Kết.

-  Soạn Cúng Dược Sư, một khoa.

-  Soạn Cúng Cửu Phẩm, một khoa.

Khi ở đây Ngài giảng giải cho tất cả bổn đạo và đệ tử, đồng thời Ngài cũng soạn ra nhiều bản về khoa nghi cúng kiếng. Ngài giảng giải rất nhiều các kinh chữ Hán ra chữ Nôm, cho người đọc dễ hiểu, như kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang… và các sách thiền như Chân Tâm Trực Thuyết, Pháp Bảo Đàn… Đó là công trình văn hóa khi Ngài về ở chỗ này.

Những thiên trên đây rất được thạnh hành.

Tức là ở thời đó người ta thấy lối giảng giải của Ngài người ta thích.

Cứ thế năm tháng trôi qua, khi thì vào thiền định, xả ra thì giải kinh, trong hai mươi bốn giờ luôn luôn tinh tấn.

Như vậy cứ năm này tháng nọ trôi qua, Ngài chỉ làm hai việc: tọa thiền, xả thiền thì giải kinh, làm hai việc đó liên tục không làm việc gì khác. Đó là trách nhiệm của Ngài. Trong hai mươi bốn giờ chỉ làm có hai việc đó, cho thấy sự tu hành tinh tấn của Ngài.

Mục Lục