Thiền Tông Việt Nam
Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục Giảng Giải (1999)
Chánh Văn - IV. Sư Ra Vùng Bên Ngoài Gần Trấn Lập Thiền Tịnh Viện

Từ khi Sư về trấn Sơn Tây, Chúa sai quan Trấn thủ Lê Đình Kiên đo hơn ba mẫu đất ban cho Sư và cất ngôi am năm gian hai chái. Ở đây Sư chuyên tâm lễ Phật tụng kinh, tinh tấn thiền định hơn mười tám năm. Mỗi ngày sớm tối ba thời tu hành đàn Chuẩn-đề không lười mỏi. Sư lại chú giải các kinh ra chữ Nôm như:

-  Giải Pháp Hoa Kinh, một bộ.

-  Giải Kim Cang Kinh Lý Nghĩa, hai đạo.

-  Giải Sa-di Giới Luật, một quyển.

-  Giải Phật Tổ Tam Kinh, ba quyển.

-  Giải Di-đà Kinh, một quyển.

-  Giải Vô Lượng Thọ Kinh, một quyển.

-  Giải Địa Tạng Kinh, ba quyển.

-  Giải Tâm Kinh Đại Điên, một quyển.

-  Giải Tâm Kinh Ngũ Chỉ, một quyển.

-  Giải Tâm Châu Nhất Quán, một quyển.

-  Giải Chân Tâm Trực Thuyết, một quyển.

-  Giải Pháp Bảo Đàn Kinh, sáu quyển.

-  Giải Phổ Khuyến Tu Hành, một quyển.

-  Giải Bảng Điều, một thiên.

-  Soạn Cơ Duyên Vấn Đáp Tinh Giải.

-  Soạn Lý Sự Dung Thông, một quyển.

-  Soạn Quán Vô Lượng Thọ Kinh Quốc Ngữ.

-  Soạn Cúng Phật Tam Khoa Kết.

-  Soạn Cúng Dược Sư, một khoa.

-  Soạn Cúng Cửu Phẩm, một khoa.

Những thiên trên đây rất được thạnh hành. Cứ thế năm tháng trôi qua, khi thì vào thiền định, xả ra thì giải kinh, trong hai mươi bốn giờ luôn luôn tinh tấn.

Mục Lục