Thiền Tông Việt Nam
Hương Sen Ngàn Cánh - Chân Hiền Tâm
Lời Nói Đầu

Hương Sen Ngàn Cánh là tuyển tập ghi lại cuộc đối thoại giữa những Phật tử tại gia với đức Phật và hàng đại Thánh chúng, được trích từ Đại Bửu Tích quyển 6. Ý nghĩa cũng như ý vị đều hiển đủ trong từng lời kinh, rõ ràng qua phần giải thích.

Kinh luận của Phật Tổ lập ra chủ yếu là phá đi sự chấp thủ của người đời. Không có sự chấp thủ thì không có kinh luận. Vì sao phải phá? Vì chấp mà Chân tâm thanh tịnh tròn sáng không có bờ mé bỗng hiện ra sơn hà đại địa, mọi loài chúng sanh cùng tất cả các cõi nước như hiện nay. Vì chấp mà lao lung mãi trong luân hồi sinh tử khổ đau trường kiếp … Phá tất cả, phá tận cùng mọi hình tướng, chính là phá đi sự chấp thủ để đưa tâm trở về chỗ vô trụ vốn sẵn của nó.

Xưa, Thiền sư Đơn Hà du phương đến chùa Huệ Lâm, gặp lúc trời rét, Sư bèn thỉnh tượng Phật gỗ xuống đốt để hơ, viện chủ Hướng trông thấy quở “Sao đốt tượng Phật của tôi?”. Sư lấy gậy bới tro nói “Thiêu để lấy xá lợi”. Viện chủ bảo “Phật gỗ làm gì có xá lợi?”. Sư nói “Không có xá lợi thì thỉnh thêm hai ông nữa xuống đốt”. Viện chủ nghe câu nói đó, mọi chấp thủ đều tan vỡ ... Chỗ VÔ TRỤ đó là cội nguồn sinh ra tất cả mọi biện tài, thần thông biến hoá, công đức vô lượng chẳng thể nghĩ bàn của Phật Tổ. Được hiển bày qua các phẩm Đồng nữ Diệu Huệ, Ưu bà di Hằng Hà Thượng và Bồ tát Vô Úy Đức.

Riêng phẩm Ưu Đà Diên, là lời cầu khẩn của vua Ưu Đà Diên đến Đức Phật về LỖI HỌA CỦA NỮ NHI. Vì sao có lời cầu xin khẩn thiết đó? Vì ông vừa xém chết bởi bà hai của mình. Tai họa chính là thứ giúp ta tỉnh thức trước những cạm bẫy của ái dục. Nhưng tỉnh thức thế nào để có một cuộc sống ý vị thì ít ai có được. Lời dạy của đức Phật rõ ràng thắm thiết, rất cần thiết không phải chỉ cho một Ưu Đà Diên mà cho tất cả Ưu Đà Diên, không phải chỉ cho tất cả Ưu Đà Diên mà cho tất cả phu nhân của Ưu Đà Diên. Cân bằng được tình thương nhỏ hẹp của riêng mình với tình thương đối với muôn người luôn là thứ cần thiết để đời sống cộng đồng được tốt đẹp.      

Ta chỉ thưởng thức được hương của ngàn sen khi lắng tâm về nó …

TP. HCM ngày 25. 07. 2005

Chân Hiền Tâm

(Nguồn: http://chanhientam.net/doi-net-ve-ht-truc-lam/loi-noi-dau-436.html)

Mục Lục