Thiền Tông Việt Nam
Chìa Khóa Học Phật - Phần Chánh Văn
Lời Đầu Sách

Phật pháp thật là uyên thâm, kinh điển có nhiều như rừng như biển. Người phát tâm học Phật sẽ ngơ ngác trước cảnh sâu xa bát ngát ấy. Vì thế có lắm người đã nhiều năm nghiên cứu mà vẫn bị lạc trong rừng kinh điển chẳng biết lối ra. Hoặc có người đã lắm công phu dò tầm và vẫn chơi vơi nơi vực sâu thăm thẳm của Phật pháp. Có người nghe lời Phật Tổ nói dường như nhận được, hiểu thấu song khi thực hành lại mờ mịt không tìm ra manh mối. Có những kẻ mới bước chân vào cửa Phật muốn học những cái căn bản, muốn nắm chắc then chốt trong nhà đạo mà không tìm được một cuốn sách nào chỉ thẳng để tiến bước. 

Bởi những lý do trên, chúng tôi qua nhiều năm tu học, tuy chỗ thấy biết còn nông cạn cũng cố gắng vạch bày chỉ rõ cái mấu chốt trọng yếu của Phật pháp để giúp người học Phật bám được cái gốc thì bao nhiêu ngọn ngành đều gồm thâu.

Cái gốc của Phật pháp không ngoài những vấn đề:

- Phật là gì?

- Thế nào là Phật pháp?

- Học Phật bằng cách nào?

- Làm sao tu theo Phật?

Chúng ta thông suốt những vấn đề này là đã nắm sẵn xâu chìa khóa trong tay sẽ mở toan những cánh cửa của ngôi nhà Phật pháp và sẽ tiến vào một cách thong dong không có gì trở ngại.

Tài liệu biên thành tập sách này, chẳng qua sưu tập lại những bài giảng trước kia của chúng tôi.

THÍCH THANH TỪ 

Mục Lục