Thiền Tông Việt Nam
Thiền Đốn Ngộ
Phần 5: Tham Thiền Yếu Chỉ - Phương Pháp Nhập Môn Dụng Công (Kết Luận)

Chính tôi mới nói ở trên cũng là gỡ rối chỉ đường mà thôi. Phàm có nói năng đều không phải thật nghĩa. Cổ đức tiếp độ người, nếu không đánh thì nạt, đâu có vẽ bày lăng xăng vầy. Chẳng qua người nay không thể sánh với người xưa, miễn cưỡng dùng tay chỉ mặt trăng. Chư vị đồng tham thiền! Cứu kính ngón tay là gì? Mặt trăng là gì? Hãy tham đi!

Mục Lục
Thiền Đốn Ngộ
Danh sách chương: