Thiền Tông Việt Nam
Nguồn An Lạc
NÓI CHUYỆN VỚI LỚP GIẢNG SƯ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH
Giảng tại Thiền viện Quảng Đức (Văn phòng II) - 2000
 
Cùng tất cả Tăng Ni Giảng sư, hôm nay tôi được ban Hoằng pháp mời giảng giải cho quí vị một buổi. Đối với tôi giảng giải là trách nhiệm của người tu sĩ, chớ không phải việc bên ngoài. Lúc nào đủ duyên, tôi rất sẵn lòng, trừ trường hợp đặc biệt không thể đến được thì thôi.
Hôm nay tôi nói chuyện với tất cả Tăng Ni đề tài: Phật pháp là thuốc trị tâm bệnh cho chúng sanh. Đề tài này thật ra rất rộng, bởi vì nó bao gồm toàn bộ giáo lý Đại thừa cũng như Tiểu thừa của Phật giáo. Nhưng có thể tùy theo hoàn cảnh, thời gian tôi nói được bao nhiêu hay bấy nhiêu, quí vị theo đó lãnh hội được chừng nào tốt chừng ấy.
Trong kinh Phật thường dạy pháp của Phật l&ag
Mục Lục