Thiền Tông Việt Nam
Phật Ở Trong Tâm - Hạnh Chiếu
1. Lời Đầu Sách

Trần triều Thái tổ đâu đã không một lần lên núi Yên Tử, gặp Quốc Sư Phù Vân xin được làm Phật, Quốc Sư nói: “Trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm”. Lời này đã trở thành lẽ sống của vua, dựng lại những gì sắp vụng vỡ trong mảng đời rất riêng của vua.

Là con cháu thiền môn, dưới sự giáo dưỡng của Hòa thượng Ân sư, chúng tôi không kỳ vọng gì hơn thực hiện được hoài bão của Thầy Tổ, mà cũng là tâm nguyện duy nhất của chính mình, đó là nhận và sống được với ông Phật ở trong tâm.

Nương uy đức của Hòa thượng Ân sư, trên bước đường tu tập, chúng tôi ít nhiều gầy dựng được niềm tin nơi chính mình. Từ đó, việc hành trì tu tập đã trở thành niềm vui, thành hơi thở không thể thiếu của mỗi thiền sinh.

Chúng tôi tự biết phần học hiểu và công phu tu tập của mình còn rất cạn mỏng, song vâng lời Hòa thượng chỉ dạy, chư Tăng Ni vừa tu vừa chia sẻ với quý Phật tử những chặng đường mình đã đi qua. Không gì hơn lòng chân thành, chúng tôi biết tới đâu thì nói tới đó. Chỉ mong đây là những lời tự răn cho chính mình nhiều hơn là nói với quý Phật tử.

Hội đủ duyên lành, được chư Ni tại thiền viện chẳng tiếc thời gian quý báu, chịu khó ghi chép lại những bài giảng phổ thông của chúng tôi, biên tập thành sách. Lời thô ý vụng nếu quả không phạm quy môn, chúng tôi nguyện cúi đầu vâng giữ nếp nhà con gái dòng họ Thích, cũng là chút đạo tình kính gởi đến chư độc giả hữu duyên; bằng như lỡ lầm không cẩn ngôn, xin dập đầu sám hối, nguyện một lòng tu sửa.

Vì là lời văn nói nên chắc chắn tác phẩm không sao tránh khỏi những sơ sót. Chúng tôi mong các bậc cao đức, chư thiện tri thức gần xa, rộng lòng tha thứ, bảo ban cho.

Kính ghi,

Mùa Hạ năm Mậu Tý

Thiền viện Linh Chiếu, 28/07/2008

HẠNH CHIẾU

Mục Lục