Thiền Tông Việt Nam
Mục Tiêu Của Cuộc Sống - Chân Hiền Tâm
Lời Nói Đầu

Vu lan lại đến …

Viết ít dòng lấy đó làm chút tư lương phá gỡ kiếp tầm. Cũng là để hồi hướng cho cha mẹ, không phải chỉ một đời mà khắp ba đời, không phải chỉ cha mẹ mình mà cho tất cả.

Ngoài ra, Vu lan còn là mùa xá tội vong nhân nên không chỉ hồi hướng cho cha mẹ mà cho tất cả mọi người và mọi loài, không chỉ ở phương này mà khắp tất cả mười phương.
Nguyện đem công đức này
Hồi hướng khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo
Vu lan 2009
Chân Hiền Tâm
Mục Lục