Thiền Tông Việt Nam
Thiền Căn Bản (dịch 1993/1999)
Lời Nói Đầu

Tập sách này do chúng tôi góp ba quyển Tọa Thiền Tam-muội của Samgharakasa, Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán Lục Diệu Pháp Môn của Đại sư Trí Khải in chung lại và để tên là THIỀN CĂN BẢN.

Nói Thiền Căn Bản, quí độc giả đã nhận được ngay đây là phương pháp tu thiền có thứ lớp vững chắc. Phương pháp tu đây căn cứ trong các kinh Phật dạy theo thứ tự từ thấp đến cao. Bất cứ hạng người nào cũng tu được, nếu cố gắng và bền chí.

Kính mong quí độc giả tu Thiền thành công.

 

Thiền viện Thường Chiếu

Giữa mùa Đông 1998

THÍCH THANH TỪ

Mục Lục
Thiền Căn Bản (dịch 1993/1999)
Danh sách chương: