Thiền Tông Việt Nam
Hình Tượng Cha Mẹ Qua Kinh Duy Ma Cật - Chân Hiền Tâm
Lời Nói Đầu

Rằm tháng bảy lại về...

Nguyện hồi hướng cho cha. Cùng chúc phúc cho mẹ. Quyến thuộc và hữu duyên. Ba đời đều phúc lạc. Sống thiện và hành thiện. Phật đạo được viên thành.

Mục Lục